fbpx

Firmas Metroflog

____________ÔÖÑ_
__________ÔÖÑ_
________ÔÖÑ__________ÔÖÑ
______ÔÖÑ__ÔÖÑ_______ÔÖÑ
____ÔÖÑ_____ÔÖÑ____ÔÖÑ____
__ÔÖÑ________ÔÖÑ____ÔÖÑ__ÔÖÑ_
____________ÔÖÑ____ÔÖÑ_____ÔÖÑ_
_____________ÔÖÑ____ÔÖÑ__ÔÖÑ_
__ÔÖÑ___________ÔÖÑ____ÔÖÑ_
__ÔÖÑ_ÔÖÑ__________ÔÖÑ_
__ÔÖÑ__ÔÖÑ__________ÔÖÑ_
__ÔÖÑ____ÔÖÑ_
__ÔÖÑÔÖÑÔÖÑÔÖÑÔÖÑÔÖÑ_
__ÔÖÑ______ÔÖÑ_
__ÔÖÑ_______ÔÖÑ_
__ÔÖÑ________ÔÖÑ_
________
___ÔÖÑÔÖÑÔÖÑ_
___ÔÖÑ___ÔÖÑ
___ÔÖÑ_____ÔÖÑ
___ÔÖÑ______ÔÖÑ
___ÔÖÑ______ÔÖÑ
___ÔÖÑ_____ÔÖÑ
___ÔÖÑ___ÔÖÑ
___ÔÖÑÔÖÑÔÖÑ
_________
_____ÔÖÑÔÖÑÔÖÑÔÖÑ_
____ÔÖÑ_____ÔÖÑ
___ÔÖÑ_______ÔÖÑ
__ÔÖÑ_________ÔÖÑ
___ÔÖÑ_______ÔÖÑ
____ÔÖÑ_____ÔÖÑ
_____ÔÖÑÔÖÑÔÖÑÔÖÑ
_________
__ÔÖÑÔÖÑÔÖÑÔÖÑÔÖÑ_
__ÔÖÑ_____ÔÖÑ
__ÔÖÑ_____ÔÖÑ
__ÔÖÑ____ÔÖÑ
__ÔÖÑÔÖÑÔÖÑÔÖÑ
__ÔÖÑ___ÔÖÑ
__ÔÖÑ____ÔÖÑ
__ÔÖÑ_____ÔÖÑ
____________
_____ÔÖÑÔÖÑÔÖÑÔÖÑ_
____ÔÖÑ_____ÔÖÑ
___ÔÖÑ_______ÔÖÑ
__ÔÖÑ_________ÔÖÑ
___ÔÖÑ_______ÔÖÑ
____ÔÖÑ_____ÔÖÑ
_____ÔÖÑÔÖÑÔÖÑÔÖÑ_

Un comentario en «Firmas Metroflog»

 1. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶
  ´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´´¶¶
  ´´´´¶¶¶´´´´¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶´´¶¶´´´´¶
  ´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶$¶´´´´¶
  ´´¶´´´´´´¶´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´¶¶´´¶¶
  ´ø¶´´´¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶´´¶¶¶¶¶
  ´¶¶¶¶¶¶´´¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´¶´´´´¶
  ´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶´´¶¶´´´´¶´¶
  ´´´´´´´´´´¶´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶
  ´´´´´´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´¶¶´´¶
  ´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´ø¶´´¶¶´¶
  ´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶´¶´¶¶
  ´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶´´´´´¶¶
  ´´´¶¶´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶
  ´´¶¶¶´´´´¶¶´´¶¶¶¶´¶´´¶¶¶¶¶¶¶
  ´´¶´¶´´¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶
  ´´¶1¶´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶
  ´´¶¶´¶¶¶´¶¶´´¶´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶´´¶´´´¶¶´´´´´´´´´¶¶´´´¶
  ¶´´´´¶´´´¶´´´¶´´´´´´´´´¶¶¶´´´¶
  ¶¶´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´¶
  ¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶
  ´´¶¶¶¶´´´¶´´¶´´´¶¶¶¶´´´´¶¶´´´¶¶¶
  ¶´¶´´´´´¶¶´´´¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶
  ¶´¶¶¶¶´¶¶´¶´´´¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶

  _____________________***_****
  ____________________***____***
  ___________________***______***
  __________________***________***
  _________________***__________***
  ________________***____________***
  ***************______***____***____*************
  *
  ___***_______________***____***_______________**
  _____***_____________***____***_____________***
  _______***___________***____***___________***
  _________***_________***____***_________***
  ___________***_______***____***_______***
  ____________***______***____***______***
  _____________***___________________***
  ____________***_________***_________***
  ___________***________***__***_______***
  __________***______***_______***______***
  _________***_____***___________***_____***
  ________***____***_______________***____***
  ______***__***______________________***__***

  _/_
  )»,(

  Yo Te FiRmO Y Tu Me FiRmAs Y ToDoS FeLiZeS°
  °°Yo Te FiRmO Y Tu Me FiRmAs Y ToDoS FeLiZeS°
  °°°Yo Te FiRmO Y Tu Me FiRmAs Y ToDoS FeLiZeS°
  °°°°Yo Te FiRmO Y Tu Me FiRmAs Y ToDoS FeLiZeS°
  °°°°°Yo Te FiRmO Y Tu Me FiRmAs Y ToDoS FeLiZeS°
  °°°°Yo Te FiRmO Y Tu Me FiRmAs Y ToDoS FeLiZeS°
  °°°Yo Te FiRmO Y Tu Me FiRmAs Y ToDoS FeLiZeS°
  °°Yo Te FiRmO Y Tu Me FiRmAs Y ToDoS FeLiZeS°
  °Yo Te FiRmO Y Tu Me FiRmAs Y ToDoS FeLiZeS°
  Yo Te FiRmO Y Tu Me FiRmAs Y ToDoS FeLiZeS°
  °°Yo Te FiRmO Y Tu Me FiRmAs Y ToDoS FeLiZeS°
  °°°Yo Te FiRmO Y Tu Me FiRmAs Y ToDoS FeLiZeS°
  °°°°Yo Te FiRmO Y Tu Me FiRmAs Y ToDoS FeLiZeS°
  °°°°°Yo Te FiRmO Y Tu Me FiRmAs Y ToDoS FeLiZeS°
  °°°°Yo Te FiRmO Y Tu Me FiRmAs Y ToDoS FeLiZeS°
  °°°Yo Te FiRmO Y Tu Me FiRmAs Y ToDoS FeLiZeS°
  °°Yo Te FiRmO Y Tu Me FiRmAs Y ToDoS FeLiZeS

  _________@@@______@@______
  ________@@@________@@_____@@@@@@@
  ________@@___________@@__@@@______@@
  ________@@____________@@@__________@@
  __________@@________________________@@
  ____@@@@@@______@@@@@___________@@
  __@@@@@@@@@__@@@@@@@_________@@
  __@@____________@@@@@@@@_______@@
  _@@____________@@@@@@@@@_____@@
  _@@____________@@@@@@@@___@@@
  _@@@___________@@@@@@@______@@
  __@@@@__________@@@@@________@@
  ____@@@@@@_______________________@@
  _________@@________________________@@
  ________@@___________@@__________@@
  ________@@@________@@@@@@@@@@@@
  _________@@@_____@@@@@@@@@@@@
  __________@@@@@@@@ @@@@@@
  ___________@@@@@_@
  ____________________@
  ____________________@
  _____________________@
  ______________________@
  _______________________@____@@@
  _______________@@@@__@__@____@@
  _____________@_______@@@____@@
  ______________@@@@____@__@@
  _______________________@

  ´´´´8888888´´´´´´88888´´´´´´8888888
  ´´´´88´´´88888888888888888888´´´´88
  ´´´´88´´´´888888888888888888´´´´´88
  ´´´´´88888888888888888888888888888
  ´´´´´´88888888888888888888888888
  ´´´´´´888888888888888888888888888
  ´´´´´´888888888888888888888888888
  ´´´´´´88888´´´´´´888888´´´´´´8888
  ´´´´´´8888´´´´88´888888´88´´´´8888
  ´888888888´´´´8´´888888´´8´´´888888888
  ´´´´´´´88888´´´8888O88888´´´888
  ´´´´´´´888888888888888888888888888
  ´´´8888´´´´888888888888888888´´´´888
  ´´´´´´´´´´´´´´´8888888888
  ´´´´´´´´´´´´´8888888888888s
  ´´´´´´´´´´´´888888888888888´´´´´88
  ´´´´´´´´´´´´8888888888888888´´´88
  ´´´´´´´´´´´´88888888888888888888
  ´´´´´´´´´´´´´´´88888888888888

  __**_**
  _**___**
  _**___**_________****
  _**___**_______**___****
  _**__**_______*___**___**
  __**__*______*__**__***__**
  ___**__*____*__**_____**__*
  ____**_**__**_**________**
  ____**___**__**
  ___*___________*
  __*_____________*
  _*____X_____X____*
  _*_______♥_______*
  _*_______________*
  ___*_____-_____*
  _____**_____**

  …_…|..____________________, ,
  ……/ ..—___________—-_____|]
  …../_==o;;;;;;;;_______.:/
  …..), —.(_(__) /
  ….// (..) ), —-‘
  …//___//
  ..//___//
  .//___//

  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111ø¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$111ø¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶L¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶øL¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶!¶¶¶¶¶¶¶¶177111111171¶¶¶¶¶¶¶¶!$¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¢Z¶¶¶¶¶¶111111111111111111$¶¶¶¶¶Zo¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶7y¶¶¶¶¶$¢$¶o1111111111111¶¶¢ø¶¶¶¶¶y7¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶øT¶¶¶$11111111111111111111111111ø¶¶¶To¶¶¶¶¶
  17¶¶¶aø¶¶¶1111111111111111111111117711$¶¶$a¶¶¶
  11111¶¶¶¶111111111111111111111111117111¶¶¶¶
  11111¶¶¶¶111111111111111111111111111111¶¶¶¶
  111111¶¶¶1o¶¶¶¶¶ø11111111111111¢¶¶¶¶¶ø1¶¶¶
  111111¶¶¶111111ø¶¶¶ø11111111o¶¶¶$111111¶¶¶
  1111111¶¶ø11111111111111111111111117117¶¶
  11111111¶¶o117ø$¢11111¶11¶71111¢$ø7111¶¶
  111111111$¶¶111o711111¶¶¶¶111117o111¶¶¶
  11111111111¶¶¶¶111111111111111111¢¶¶¶¶
  111111111111111¶¶¶¶¶¶oooooo¶¶¶¶¶¶
  11111111111111¶¶$¶øø$¶¶¶¶¶¶¶øø¶$ø¶
  111111111111¶¶ø¢¶øo¢¢¢ooo¢øøøøø¶¢ø¶¶
  1111111111¶¶$o¢ø¶o¢øøøøøøø¢øøø¢¶¶oø¶¶¶
  111111111¶1¶$øø¶ooøøøøøøøøø¢øøøo¶¢o$$o¶
  111111111¶¶¶¶¶¶¶¶øoooooooooo¢oø¶¶¶¶¶¶¶¶
  11111111111111117¶¶¶øø$¶¶$øø¶¶¶
  11111111111111111¶¶¶¶¶¶$¢¶¶¶¶¶¶
  11111111111111111¶¶¶¶¶¶¢1¶¶¶¶¶¶
  11111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¢¶¶¶¶¶¶
  111111111111111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶

  ——————-o|-|——/-/o
  ——————-o|–|—/–/o
  ——————-o|—|/—/o
  ———————|——/
  ———————-||||||
  ———————-||||||
  ———————-||||||
  ———————-||||||
  ———————-||||||
  ———————-||||||
  ———————-||||||
  ———————-||||||
  ———————-||||||
  ———————-||||||
  ———————-||||||
  ———————-||||||
  ———————-||||||———*-*-*
  ———————-||||||——-*—–*
  ———————-||||||——*—–*
  ———————-||||||—-*——*
  ———————-||||||–*——-*
  —————*****||||||*——–*
  —————-*—–||||||——–*
  —————–*—-0000——-*
  ——————*—0000——*
  ——————*—||||||—|-*
  —————–*—-0000—|-*
  —————-*—–0000–/—*
  —————*——||||||/——*
  ————–*——-(—–)——-*
  ————-*——————O—*
  ————*———–*-*—–O—*
  ———–*———-*—-*—–O—-*
  ———-*———*——–*———-*
  ———*——–*————*———-*
  ——–*——-*—————-*———*

  ____________000000____________000000
  __________000000000000______000000000000
  ______000000000000000000__000000000000000000
  ____00000000000000000000000000000000000000000
  ___00000000000000___000000000___00000000000000
  __000000000000000___000000000___000000000000000
  _0000000000000000___000000000___0000000000000000
  _0000000000000000___000000000___0000000000000000
  _0000000000000000___000000000___0000000000000000
  _0000000000000000___000000000___0000000000000000
  _0000000000___000000000000000000000___0000000000
  __000000000___000000000000000000000___000000000
  ___000000000___0000000000000000000___000000000
  _____000000000___000000000000000___000000000
  _______00000000____00000000000____00000000__
  __________0000000_______________0000000_
  _____________0000000000000000000000000__
  _______________000000000000000000000__
  _________________000000000000000__
  __________________000000000000___
  _____________________000000___
  ______________________0000__
  _______________________00

  ´¶¶¶¶¶¶1´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶7´´´´´´´´´´´´´´´´´´$¶¶¶¶¶$
  ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¢´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶$
  ´´ø¶¶¶¶¶$¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¢¶¶¶¶¶¶¶$
  ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶ø
  ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¢´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶o
  ´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´
  ´´´´´´´¢¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´
  ´´´´´´´´´¶¶¶¶¶$¶¶¶¶¶7´´´o¶¶¶¶¶¶¶¶7´
  ´´´´´´´´´´´7¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´o¶¶¶¶¶¶¶¶´´
  ´´´´´´´´´´´´´´o¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$¶¶¶o¶¶¶¶¶¶´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´o¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
  ´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶7´´´´
  ´´´´´´´´¶¶¶ø´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
  ´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´
  ´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´
  ´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´
  ´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´
  ´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´
  ´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´
  ´´´´´´´´´´´7¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´o¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶1´´´´´
  ´´´´´´´´´´´1´´´¶¶¶´´´1¶¶¶´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´ø¶¶´´´´o¶´´´´´´$¶¶¶¶´´´´
  ´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´ø¶¶¶¶¶o

  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶´¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´¶´¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶´¶¶´´¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´¶´¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶´¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶´´´¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´ ´¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶´´¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶¶´´
  ´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶
  ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶
  ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´
  ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶
  ´´´¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´¶¶¶´´´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶´´¶¶¶¶´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶´´´¶¶¶¶´¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´¶´¶¶´¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶
  ´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶

  ___///////////////////////////////_________
  __/////////////////////////////////_________
  __//////////////////////////////////________
  _////////////$$$$$$$$$$$///////_________
  _///////////$$$$_____$$////////_________
  _////////// __$$$____$$$$///___________
  _////////$$$$$$$$$$$$$/////___________
  _////// $$$$$$$$$$$$$////_____________
  _///// $$$$$$–$$$$$ _________________
  _ // ___$$$$$$$$$$__________________
  _ / ______$$$$$____________ ________

  ____________________________¶¶____¶¶
  _______________________¶¶____¶¶____¶¶
  ________________________¶¶____¶¶____¶¶
  _________________¶¶______¶¶____¶¶____¶¶
  __________________¶¶¶¶_____¶¶____¶¶____¶¶
  _____________¶¶______¶¶_________________¶¶
  ______________¶¶¶¶________________________¶¶
  ________________¶¶¶___________¶¶_________¶¶
  _________________¶¶_____¶¶_____¶¶______¶¶
  __________________¶¶_____¶¶____________¶¶
  __________________¶¶___________________¶¶
  _____¶¶___¶¶______¶¶____________¶¶_____¶¶
  ______¶¶__¶¶______¶¶____¶¶_____¶¶_____¶¶
  _______¶¶_¶¶_______¶¶______¶¶¶¶¶_____¶¶
  ______¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶______________¶¶
  _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
  _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶___________¶¶
  _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶
  __________________________¶¶_____________¶¶
  __________________________¶¶______________¶¶

  _______´$$$$`_____________________________,,,_
  _______´$$$$$$$`_________________________´$$$`
  ________`$$$$$$$`______,,________,,_______´$$$$´
  _________`$$$$$$$`____´$$`_____´$$`____´$$$$$´
  __________`$$$$$$$`_´$$$$$`_´$$$$$`__´$$$$$$$´
  ___________`$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_´$$$$$$$´_
  ____________`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$`´$$$$$$´_
  ___,,,,,,______`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_
  _´$$$$$`____`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_
  ´$$$$$$$$$`´$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´_
  ´$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´_
  ___`$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$_$$$$$$´_
  ______`$$$$$$$$$$$$$_$$$$$__$$_$$$$$$_$$´_
  _______`$$$$$$$$$$$$,___,$$$$,$$$$$$$$$$´_
  _________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
  __________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
  ____________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
  _______________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_

  __$$$$$$$$*_____________________,,$$$$$$$$*
  ___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$$*
  ____$$$$$$$$$$$$___ ._____.___$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$,_’.____.’_,,$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$,, ‘.__,’_$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$
  ______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$****
  __________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,,
  _____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,,
  ____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$
  ___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$,,
  _,,*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*__ *’,,
  *____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,____*
  ______,;$*$,$$**’____________**’$$***,,
  ____,;’*___’_.*__________________*___ ‘*,,
  ,,,,.;*____________—____________ _ ____ ‘**,,,,

  ´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
  ´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´
  ´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´
  ´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´
  ´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´
  ´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¢´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´
  ´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´o¶¶¶¶¶¶´´´´´´
  ´´´´´¶7¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¢¶¶11¶¶¶¶
  ´´´´¶¶¶¶7¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶´´´´
  ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶o¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´
  ´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´
  ´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´o¶¶¶¶´´´
  ´´¶¶¶¶7´¶¶¶¶¶¶¶¶77¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$7¶¶´¶¶¶¶´´´
  ´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´
  ´´´¶¶¶¶´¶7´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´
  ´´´ø¶¶1¢´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶7´¶´´´´
  ´´´´¶¶´¶¶øo´´´´´´´¢¶´¶´¶¶¶¢´´´´´1¶¶¶¶¢¶ø´´´
  ´´´´o¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶´´¶¶¶¶7¶¶$¶¶¶¶¶¶¶´´´´
  ´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$´´¢o´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´
  ´´´´´7ø¶¶7¶ø¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶oo¢ø¶´¶´´´´
  ´´´´´´´´7¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¢¶$´´´´´´´
  ´´´´´´´´´¶¶¶1´¶¶¶¶¶¶¶¶¶ø¶´¶oo´o¶¶¶¶ø´´´´´´´
  ´´´´´´´´´¶¶¶¶ø´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´ø¶¶¶¶¶´´´´´´´
  ´´´´´´´´7¶¶¶¶o´´¶´´´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´
  ´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´
  ´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´o¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ø´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶o´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´7$¶¶$17¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.